Умови договору страхування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» (далі — Страховик, Страхова компанія), керуючись Законом України «Про страхування», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Правилами добровільного страхування від нещасних випадків, Правилами страхування медичних витрат, затверджених Страховиком, іншими нормативно-правовими актами України в сфері надання послуг зі страхування пропонує фізичним та юридичним особам (далі — Споживач, Страхувальник) отримати страхові послуги, передбачені цим Договором добровільного страхування.

Акцептувавши цю Оферту, Страхувальник (Застрахована особа) підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами та Правилами страхування, ознайомлений зі своїми правами та інформацією про фінансову послугу, що йому пропонується в повному обсязі згідно чинного законодавства України, а також надає повну, безтермінову, безвідкличну згоду на збір та обробку персональних даних згідно законодавства України про захист персональних даних та йому повідомлено, що персональні дані будуть включені до бази персональних даних. Збір та обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації відносин під час укладання та виконання цього Договору, здійснення діяльності Страховика та пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України, що регулює цю діяльність. Ця згода поширюється також і на обробку персональних даних будь-якими третіми особами, яким надано таке право згідно із законодавством України.

Даний Договір добровільного страхування є публічним відповідно до ст.ст. 633 та 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Страхувальників.

Умови цього Публічного Договору добровільного страхування автоматично беззастережно приймаються Страхувальником шляхом акцептування цієї Оферти (укладання Договору добровільного страхування; вчинення дій, що свідчать про укладання Договору добровільного страхування; подання Страховику відповідної заявки на укладання Договору добровільного страхування; іншими способами, не забороненими чинним законодавством України).

Прийняття умов цього Публічного Договору добровільного страхування є повним і беззастережним і означає згоду Страхувальника зі всіма умовами цього Договору без виключення і доповнення. Таке прийняття також свідчить про те, що Страхувальник розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі, Страхувальник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози тощо.

Умови Публічного Договору добровільного страхування є загальнодоступними та доводяться до відома всіх Страхувальників, які укладають Договір на сайті Tickets.ua, і відповідно набирають чинності з дати їх розміщення на веб-сайті Tickets.ua.

У кожному окремому випадку в Договорі добровільного страхування також вказано його назву; предмет; ліцензії; назву та адресу Страховика; прізвище, ім'я, по батькові (назву) Страхувальника (Застрахованої особи), їх адреси та дати народження, паспорт; прізвище, ім'я, по батькові (назву), дату народження, адресу Вигодонабувача; розмір страхової суми; розміри страхових платежів, терміни їх сплати; страховий тариф; програму страхування; розмір франшизи; дату укладання; територію дії; термін дії; інші умови за згодою Сторін; підписи та печатки (за наявності) Сторін.

Страховик розміщує та доводить до відома Споживачів загальні умови Договору добровільного страхування.

Умови Договору добровільного страхування подорожуючих за кордон

Визначення термінів

Страховик — фінансова установа, була створена у формі акціонерного повного командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно із Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальник
— дієздатна фізична чи юридична особа, яка уклала із Страховиком Договір страхування.

Договір страхування
— це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі
настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником чи на користь якої укладено Договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Страховий випадок
— подія, передбачена Договором страхування, яка відбулась із Застрахованою особою під час її перебування за кордоном, і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику, Застрахованій особі, Асистансу або третій особі, що оплатила витрати за Застраховану особу.

Раптове захворювання
— хвороба, що настала несподівано, загрожує життю Застрахованої особи і потребує невідкладного медичного втручання.

Нещасний випадок
— раптова, несподівана, короткочасна, незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулася і внаслідок якої настав розлад здоров’я (травматичне ушкодження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), тепловий удар, опіки, обмороження, ураження електричним струмом чи блискавкою, розриви (поранення органів) Застрахованої особи або її смерть.

Асистанс (Асистуюча компанія) — установа, яка представляє інтереси Страховика на території України та за кордоном і діє від його імені та за його дорученням, і до якої має звертатись Страхувальник (Застрахована особа) у разі раптового захворювання або нещасного випадку під час перебування за кордоном.

Страхування у періоді (мультивіза) — укладення договору страхування на певний термін, при цьому кількість днів, протягом яких Страховик несе відповідальність за договором страхування (термін дії страхового захисту), перебуває у межах загального терміну дії Договору і є меншою за загальний термін дії Договору страхування (кількість днів протягом якої діє Договір страхування). При кожному виїзді Застрахованої особи за кордон термін дії страхового захисту автоматично зменшується на кількість днів, проведених Застрахованою особою за межами країни постійного місця проживання чи громадянином якої є Застрахована особа.

У Договорі страхування «страхування у періоді (мультивіза)» може позначатись у полі «Термін дії днів» у вигляді дробу в чисельнику якого зазначається термін дії страхового захисту (кількість днів), а у знаменнику — зазначається загальний термін дії Договору страхування (кількість днів, протягом яких діє Договір страхування).

Дата страхового випадку — дата звернення Страхувальника/Застрахованої особи до медичного закладу або дата звернення до Асистуючої компанії з подальшою організацією медичної допомоги за межами країни постійного місця проживання у межах території дії Договору страхування та терміну дії Договору страхування.

1. Загальні положення
1.1. Страхувальниками можуть бути юридичні та/чи дієздатні фізичні особи.
1.2. Застрахованими особами можуть бути всі дієздатні фізичні особи, що мешкають в Україні та/або починають подорожувати з її території. Усі Застраховані особи мають бути на момент від'їзду за межі країни постійного проживання у віці від 1-го до 75-ти років, їх стан здоров'я має бути задовільним та вони не повинні мати медичних протипоказань для від’їзду (від'їжджати не всупереч рекомендаціям лікарів).
1.3. Договір страхування укладається тільки у письмовій формі та видається Страхувальнику/Застрахованій особі, що засвідчує факт укладення Договору.
1.4. На Застраховану особу поширюються права та обов’язки Страхувальника.
1.5. Якщо Страхувальник укладає Договір страхування стосовно себе, то він одночасно є Застрахованою особою.

2. Предмет договору страхування
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника (Застрахованої особи), що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з її життям, здоров’ям та відшкодуванням вартості медичних витрат за надану медичну допомогу та медичні послуги, інших додаткових витрат, що безпосередньо пов’язані з настанням страхового випадку в результаті нещасного випадку, раптового захворювання, що виникли під час перебування Застрахованої особи за межами країни постійного місця проживання в межах території дії та терміну дії Договору страхування.

3. Порядок укладання Договору страхування
3.1. Договір страхування укладається тільки у письмовій формі на підставі письмової (у випадку вимоги Страховика чи страхування групи) або усної заяви Страхувальника.
3.2. Укладаючи Договір страхування, Страхувальник (Застрахована особа) звільняє лікарів медичних закладів від зобов'язань дотримання лікарської таємниці перед Страховиком.
3.3. Укладаючи Договір страхування, Страхувальник зобов’язується повідомити Страховику про всі відомі обставини, які мають суттєве значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання (страхового ризику), а також про всі інші діючі Договори страхування, укладені стосовно предмету цього Договору страхування.
3.4. Договір страхування укладається у двох екземплярах, кожен з яких має однакову юридичну силу.

4. Термін та місце дії Договору страхування
4.1. Договір страхування укладається на термін, який зазначено у Договорі страхування та не має перевищувати один календарний рік.
4.2. Договір страхування набуває чинності тільки за умови сплати Страхувальником страхової премії в повному обсязі та діє в межах території дії Договору та/чи країни дії Договору, зазначеної у Договорі страхування.
4.3. Договір страхування починає діяти з 00 годин 00 хвилин за Київським часом дати, вказаної у Договорі страхування як початок дії Договору страхування. Відповідальність Страховика (страховий захист) починається з моменту перетину державного кордону України, але не раніше дати початку дії Договору чи моменту сплати страхової премії у повному обсязі.
4.4. Договір страхування закінчує свою дію о 24 годині 00 хвилин за Київським часом дати, вказаної у Договорі страхування як день закінчення дії Договору страхування. Відповідальність Страховика (страховий захист) закінчується у момент перетину державного кордону під час в’їзду до країни постійного місця проживання, але не пізніше дати закінчення дії Договору, у всіх Договорах, крім Договорів, у яких передбачене «страхування у періоді (мультивіза)». У Договорах страхування, у яких передбачене «страхування у періоді (мультивіза)», відповідальність Страховика (страховий захист) закінчується в момент перетину державного кордону під час в’їзду до країни постійного місця проживання, не пізніше дати закінчення дії Договору та за умови, що кількість днів, протягом яких Страховик несе відповідальність за Договором страхування, не закінчилась.
4.5. Територія дії Договору страхування — будь-яка країна чи країни світу з переліку, зазначеного у Договорі страхування як територія дії та/чи країна території дії Договору, крім країни постійного місця проживання Застрахованої особи та/чи країни, громадянином якої є Застрахована особа. При цьому, якщо зазначена тільки «територія дії» Договору, Договір діятиме на всій зазначеній території, а якщо крім території дії у Договорі зазначено ще й «країну/країни дії», то Договір діятиме виключно на території зазначеної країни/країн.
4.6. У разі втрати Договору страхування у період його дії, Договір страхування вважається недійсним з моменту його втрати. Страхувальник може отримати дублікат Договору страхування за умови письмового звернення (подачі заяви на видачу дублікату) до Страховика.

5. Страховий тариф і страхова сума

5.1. Страховою сумою є грошова сума (що зазначена у Договорі страхування), у межах якої Страховик відшкодовує витрати, зазначені у Договорі страхування за кожним страховим випадком, що стався із Застрахованою особою під час її перебування за кордоном у період дії Договору страхування.
5.2. Страхова премія (страховий платіж) сплачується Страхувальником одноразово (готівкою або безготівковим розрахунком) у грошовій одиниці України, в еквіваленті до іноземної валюти за курсом НБУ на дату оплати під час укладення Договору страхування. Страхувальник-нерезидент має право внести страхову премію також в іноземній вільно конвертованій валюті.

6. Страхові випадки
6.1. Перелік Страхових випадків за Договором страхування встановлюється за бажанням Страхувальника під час укладання Договору страхування відповідно до обраної Програми страхування.
6.1.1. За цим Договором страховим випадком є непередбачувані, незалежні від волі Застрахованої особи події, які сталися після початку дії Договору страхування, зазначені у розділі 6.2 цього Договору та з настанням яких виникає необхідність понесення матеріальних витрат на отримання Застрахованою особою медичної допомоги.
6.1.2. Страховий випадок вважається таким, що відбувся, якщо він настав під час дії Договору страхування та відбувся у межах території дії Договору та/чи країни території дії Договору, зазначеної у Договорі страхування.
6.2. За цим Договором Страховик покриває вартість витрат за такі послуги:
6.2.1. Програма А:
6.2.1.1. Надання стаціонарної допомоги Застрахованій особі в медичних закладах, включаючи:
 • вартість медикаментозного лікування;
 • вартість діагностичних та лікувальних процедур (включаючи оперативні втручання), а також використання будь-якого необхідного для лікування медичного обладнання;
 • консультаційні послуги;
 • вартість перебування у палатах (в тому числі, реанімаційних);
 • харчування під час перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у такому медичному закладі.
Страховик залишає за собою право оплачувати лікування Застрахованої особи на території дії Договору страхування у межах встановленої у Договорі страхової суми до того часу, поки стан здоров’я хворого за медичними показаннями не дозволить перевезти його до країни постійного проживання або в країну, громадянином якої він є.
6.2.1.2. Надання амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем (консультації, діагностичні дослідження, медикаменти, перев’язочні матеріали тощо).
6.2.1.3. Придбання ліків за рецептом лікаря на підставі пред’явленого оригіналу рахунку.
6.2.1.4. Надання невідкладної стоматологічної допомоги, що пов’язана з травмами, отриманими внаслідок нещасного випадку, та гострим зубним болем — на суму до 100 доларів США.
6.2.1.5. Надання швидкої медичної допомоги (в тому числі, на місці виникнення надзвичайних обставин).
6.2.1.6. Медичні перевезення:
 • транспортування Застрахованої особи автомобілем швидкої допомоги або іншим транспортом, за неможливості за медичними показами самостійно пересуватись, до найближчого лікувального закладу або до лікаря, що перебуває поблизу;
 • медична евакуація, включаючи витрати на особу, що супроводжує постраждалу Застраховану особу за наявності медичних показань щодо необхідності супроводу (якщо ця необхідність підтверджується відповідними документами) із-за кордону до місця постійного проживання або до країни, громадянином якої є Застрахована особа.
6.2.1.7. Репатріація тіла або праху Застрахованої особи у разі її смерті у результаті нещасного випадку або раптового захворювання. При цьому Страховик відшкодовує витрати на розтин тіла, труну, необхідну для міжнародного перевезення, та транспортування останків до аеропорту, найближчого до місця поховання в Україні або країні постійного проживання; інші витрати, необхідні на розсуд Страховика.
6.2.2.
Програма В:
Додатково до витрат, що відшкодовуються за Програмою А, відшкодовуються адміністративні витрати на:
6.2.2.1. Евакуацію дітей Застрахованої особи віком до 14 років, які залишилися без нагляду, у разі хвороби або смерті Застрахованої особи.
6.2.2.2. Доставку необхідних медикаментів до місця перебування Застрахованої особи.
6.2.3. Програма С:
Додатково до витрат, що відшкодовуються за Програмою В, відшкодовуються витрати на:
6.2.3.1. Надання інформаційної допомоги у разі втрати або викрадення документів;
6.2.3.2. Надання інформаційної допомоги у разі втрати багажу;
6.2.3.3. Організацію передачі термінових повідомлень можливими засобами зв’язку.

7. Винятки зі страхових випадків і обмеження страхування
7.1. Страховими випадками, згідно з цим Договором страхування, не визнаються такі події, а Страховик у будь-якому разі не покриває витрати, пов’язані з такими фактами:
7.1.1. Будь-які витрати, що сталися поза територією дії Договору страхування.
7.1.2. Будь-які витрати, про які не було заявлено протягом 31 (тридцяти однієї) доби з моменту повернення в країну постійного місця проживання, у випадку звернення до медичного закладу без узгодження з Асистуючою компанією.
7.1.3. Вартість косметичних операцій або лікування зубів, пов'язаного із заміною або ремонтом коронок, містків, та не пов’язаного із заходами, спрямованими на тимчасове полегшення болю та страждань.
7.1.4. Витрати, пов'язані з придбанням окулярів, контактних лінз, слухових апаратів.
7.1.5. Витрати, пов'язані з будь-яким протезуванням, артроскопічним лікуванням, постановкою кардіостимуляторів, а також витрати, пов’язані з операціями на серці та судинах, у тому числі з ангіопластистикою та шунтуванням (у виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати частково).
7.1.6. Вартість консультацій, медикаментозного лікування, лікарських препаратів, короткочасного або довготермінового курсу лікування хронічних захворювань, станів здоров'я, про які було відомо Застрахованій особі на момент початку поїздки та захворювань, що виникли до початку дії Договору страхування.
7.1.7. Вартість медикаментозного лікування, лікарських препаратів, короткочасного або довготермінового курсу лікування загострення хронічних захворювань та захворювань, що виникли до початку дії Договору страхування, якщо такі загострення виникли протягом 48 годин з моменту перетину державного кордону України Застрахованою особою.
7.1.8. Вартість медикаментозного лікування, лікарських препаратів, курсу лікування захворювань, що виникли у результаті невиконання вимог щодо вакцинацій та щеплень, обов’язкових для в’їзду до країни подорожі.
7.1.9. Витрати, пов'язані з лікуванням психічних розладів у будь-якій формі, депресій (у виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати частково).
7.1.10. Витрати, пов'язані з алкоголізмом, наркоманією або токсикоманією, навмисним заподіянням шкоди власному життю та/чи здоров’ю, у т. ч. самогубством або замахом на самогубство, за винятком тих випадків, коли Застрахована особа наражає своє життя чи здоров'я на небезпеку для того, щоб врятувати іншу особу, або коли Застраховану особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб.
7.1.11. Алергічні захворювання, які не потребують невідкладної медичної допомоги та не створюють загрози для життя Застрахованої особи.
7.1.12. Витрати, пов'язані з наданням послуг, що не є необхідними з медичного погляду, або з лікуванням, не призначеним лікарем.
7.1.13. Витрати, пов'язані з наданням послуг медичним закладом, що не має відповідної ліцензії, або особою, яка не має права займатися медичною діяльністю.
7.1.14. Витрати, пов'язані з відновлювальною терапією, реабілітаційним лікуванням, фізіотерапією, лікування нетрадиційними методами. У виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати.
7.1.15. Витрати на проведення курсу лікування на бальнеологічних і лікувальних курортах, у санаторіях, будинках відпочинку чи інших подібних закладах.
7.1.16. Витрати, пов'язані з наданням додаткового комфорту у лікувальних закладах, а саме: телевізора, телефона, кондиціонера, зволожувача повітря, послуг перукаря чи косметолога тощо.
7.1.17. Витрати, що мали місце після повернення Застрахованої особи до країни постійного проживання або країни, громадянином якої вона є.
7.1.18. Медичні витрати, які з медичного погляду можна відкласти до повернення Застрахованої особи до країни постійного проживання або країни, громадянином якої вона є.
7.1.19. Витрати, пов’язані з вагітністю або будь-якими станами, викликаними вагітністю, витрати на штучне запліднення, лікування безпліддя, витрати, пов’язані із запобіганням вагітності, а також витрати на аборт, якщо його потреба не буде викликана загрозою для життя.
7.1.20. Ендокринологічні та дерматологічні захворювання. У випадку підтвердження таких захворювань відшкодовується тільки первинна консультація лікаря, подальше обстеження та лікування не відшкодовується, крім випадків, що створюють загрозу для життя.
7.1.21. Витрати, пов’язані із системними захворюваннями сполучної тканини, які не потребують надання невідкладної медичної допомоги.
7.1.22. Вартість лікарських препаратів, курсу лікування онкологічних захворювань та захворювань, що є наслідками або ускладненнями, що виникли під час або після лікування онкологічних захворювань.
7.1.23. Витрати, пов’язані з травмою або нещасним випадком, що сталися внаслідок дій у стані алкогольного сп’яніння або під дією наркотичних та/чи інших токсичних речовин, за винятком несвідомого отруєння токсичними речовинами.
7.1.24. Будь-якими нематеріальними збитками.
7.2. Страховик не відшкодовує будь-які витрати, що прямо чи побічно спричинені такими обставинами:
7.2.1. Заняття Застрахованою особою за кордоном полюванням, заняття професійним спортом, будь-які гоночні випробування, випробування та/чи тренування на швидкість чи витривалість, участь у будь-яких змаганнях (у т. ч. період тренування та підготовки до них) крім виняткових випадків, коли вищезазначене прямо вказано у Договорі страхування.
7.2.2. Заняття Застрахованою особою за кордоном фізичною працею, активними видами спорту (альпінізмом, дельтапланеризмом, парапланеризмом, гірськолижним спортом, стрибками з парашутом, стрибками з трампліну, банджо-джампінгом, усіма видами боротьби, підводним плаванням з використанням систем штучного дихання та участь в інших заходах, пов’язаних із підвищеною небезпекою для життя і здоров’я), якщо інше не обумовлено Договором страхування.
7.2.3. Заняття Страхувальником/Застрахованою особою небезпечними видами діяльності, виконання будь-якої небезпечної роботи, пов’язаної з ремеслом або професією, роботи на небезпечних ділянках, якщо інше не обумовлено Договором страхування.
7.2.4. Подорожі до країн, що перебувають у стані війни або громадянської війни. Перебування у країні, де оголошено надзвичайний стан. Втрати, шкода, смерть, травми, хвороби, інвалідність або витрати, спричинені війною, військовими діями будь-якого характеру, терористичними актами, повстаннями, заколотами, будь-якого роду масовими заворушеннями, безладами, страйками.
7.2.5. Служба Застрахованої особи у будь-яких збройних силах та формуваннях, участь у військових діях, громадянських заворушеннях, повстаннях, терористичних актах.
7.2.6. Невиконання правил техніки безпеки Застрахованою особою.
7.2.7. Керування будь-яким транспортним засобом (включаючи водні, підводні, наземні та повітряні види транспорту) без відповідного посвідчення, якщо воно необхідне у країні перебування.
7.2.8. Будь-які авіаційні перельоти, що здійснюються пілотом без відповідного дозволу.
7.2.9. Хвороби, що передаються статевим шляхом, неспецифічні бактеріальні, вірусні та грибкові захворювання статевих органів (кольпіт, вульвовагініт, уретрит, уретропростатит та ін.), усі види герпесу (крім випадків загрози життю Застрахованої особи) або витрати, обумовлені, прямо чи побічно, лікуванням, діагностуванням або отриманням консультацій у зв’язку з синдромом набутого імунодефіциту — СНІДу (A.I.D.S.) чи пов’язаним зі СНІДом комплексом (A.R.C.-A.I.D.S. Related Complex).
7.2.10. Ядерний вибух, вплив радіації, пов’язаної із застосуванням атомної енергії і використанням продуктів розщеплення, вплив радіоактивного, хімічного, бактеріологічного забруднення, іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення від будь-яких радіоактивних джерел. У виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати.
7.2.11. Вплив токсичних, шкідливих або вибухонебезпечних властивостей будь-якого вибухового пристрою. У виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати.
7.2.12. Стихійні явища, епідемії, про які було оголошено до початку поїздки та перед початком дії Договору страхування (у виняткових випадках Страховик має право на свій розсуд відшкодувати такі витрати частково).
7.2.13. Лікування будь-яких захворювань, спричинених порушенням гомеостазу Застрахованої особи після проведеного лікування онкологічного захворювання.
7.3. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування за обставин, коли після обстеження лікарем не було призначене лікування.

8. Дії Сторін за настання страхового випадку
8.1. У разі настання події, передбаченої Договором страхування, Страхувальник/Застрахована особа зобов'язані терміново повідомити про подію Асистуючу компанію за телефонами, що вказані у Договорі страхування. Якщо негайно зателефонувати до Асистуючої компанії неможливо, Страхувальник/Застрахована особа має за першої нагоди, але не пізніше 48 годин з моменту настання випадку, звернутися до Асистуючої компанії і повідомити про страховий випадок.
8.2. Якщо Страхувальник/Застрахована особа самостійно не може повідомити Асистуючу компанію про подію, що відбулась, це може зробити інша особа (керівник туристичної групи, працівник медичного закладу, тощо) або Застрахована особа, щойно у неї трапиться така можливість.
8.2.1. Страхувальник/Застрахована особа повинна повідомити Асистуючій компанії таку інформацію:
 • Страховик: ПАТ СК “Кий Авіа Гарант”;
 • прізвище Застрахованої особи, з якою стався страховий випадок;
 • серію та номер Договору страхування;
 • термін дії Договору страхування;
 • характер події, що сталася;
 • адресу перебування і контактний телефон Застрахованої особи.
8.3. Страхувальник/Застрахована особа має узгодити з Асистуючою компанією усі свої дії, пов’язані з отриманням медичної допомоги на території та під час дії цього Договору страхування, і надалі неухильно дотримуватись рекомендацій Асистуючої компанії.
8.4. Після отримання інформації Асистуюча компанія організовує надання Застрахованій особі необхідних медичних та інших послуг, передбачених Договором страхування, а також робить оплату витрат відповідно до укладеного Договору страхування. Якщо оплата зазначених послуг Асистуючою компанією неможлива, передбачено оплату наданих послуг та медичних препаратів Страхувальником /Застрахованою особою самостійно після організації допомоги Асистуючою компанією. У цьому випадку страхова виплата буде здійснена Страховиком після повернення Застрахованої особи до країни постійного проживання та надання необхідних документів для об’єктивного розгляду справи.
8.5. Страхувальник/Застрахована особа зобов’язані надати вільний доступ лікарям-експертам, які призначені Страховиком чи його уповноваженими представниками, до Застрахованої особи з метою здійснення контролю за станом її здоров’я. Якщо вказана умова не виконується, то страхове відшкодування за надані послуги не сплачується.
8.6. Оплата медичних послуг, пов’язаних із наданням стаціонарної допомоги, здійснюється Асистуючою компанією за дорученням Страховика. Якщо у разі стаціонарного лікування Застрахований не звернувся до Асистансу, Страховик має право відмовити у страховій виплаті.
8.7. Застрахована особа не може відмовитись від пропозиції Аситуючої та/чи Страхової компанії щодо переведення до лікарняного закладу країни постійного місця проживання для подальшого лікування з того моменту, коли лікар визначає, що стан здоров’я Застрахованого уможливлює його самостійне, чи у супроводі іншої особи, повернення до країни постійного проживання. Якщо Застрахована особа відмовляється від такої пропозиції Аситуючої та/чи Страхової компанії, Страховик залишає за собою право відмовити у виплаті або відшкодувати завдані витрати частково.
8.8. У разі звернення Страхувальника/Застрахованої особи до медичного закладу без узгодження з Асистуючою компанією, Страховик не несе відповідальності за рівень медичного обслуговування та розмір збитків, що виникли. Під час звернення Страхувальника або Застрахованої особи за відшкодуванням, Страховик залишає за собою право відмови у виплаті або може відшкодувати понесені витрати частково.
8.9. Якщо Страхувальник/Застрахована особа з поважних причин не звернулась до Асистуючої компанії, а звернулась до медичного закладу самостійно, вона повинна протягом 31 доби з моменту повернення до країни постійного місця проживання надати Страховику для відшкодування понесених витрат необхідні документи про подію, що може бути кваліфікована як страховий випадок.

9. Перелік необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
9.1. Виплата відшкодування Страхувальнику/Застрахованій особі або третій особі понесених ними витрат, пов’язаних із настанням страхового випадку, здійснюється після прийняття рішення Страховиком, яке оформлюється страховим актом на підставі поданих Страхувальником/Застрахованою особою або третьою особою таких документів:
9.1.1. У разі лікування, оплаченого Страхувальником/Застрахованою особою особисто:
9.1.1.1. Заява Страхувальника/Застрахованої особи про страхову подію, яку необхідно подати протягом 31 (тридцяти однієї) доби з моменту повернення Страхувальника/Застрахованої особи до країни постійного проживання.
9.1.1.2. Документ, що посвідчує особу Страхувальника/Застраховану особу.
9.1.1.3. Оригінал Договору страхування.
9.1.1.4. Оригінал висновку лікаря на офіційному бланку медичного закладу, де надавались медичні послуги, із зазначенням адреси та контактних телефонів медичного закладу/лікаря, прізвища пацієнта, дати обстеження, діагнозу, призначень, що завірений підписом та печаткою лікаря /медичного закладу.
9.1.1.5. Оригінали рахунків фактичних витрат лікувальних закладів із надання медичної допомоги Застрахованій особі, завірені підписом та/або печаткою лікаря/уповноваженої особи, та оригінали платіжних документів (чеків, квитанцій і т. ін.), що підтверджують факт сплати згаданих рахунків.
9.1.1.6. Оригінали рецептів на прописані ліки та оригінали платіжних документів, що підтверджують їх сплату.
9.1.1.7. Копія закордонного паспорта з відмітками та датами перетину кордону.
9.1.2. У разі смерті Застрахованої особи в результаті страхового випадку, Страхувальник або третя особа, яка узгодила із Страховою компанією та оплатила витрати на репатріацію тіла Застрахованої особи, має право подати Страховику, для відшкодування понесених витрат, такі документи:
9.1.2.1. Заява про страхову подію, яку необхідно подати протягом 31 (тридцяти однієї) доби з моменту оплати витрат на репатріацію.
9.1.2.2. Копія Договору страхування.
9.1.2.3. Документи, що засвідчують особу отримувача страхової виплати.
9.1.2.4. Оригінал або належним чином завірена копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи.
9.1.2.5. Оригінали платіжних документів (чеків, квитанцій, тощо), що підтверджують факт та розмір оплати третьою особою або Страхувальником послуг з репатріації (перевезення) тіла Застрахованої особи згідно умов цього Договору страхування.
9.2. Страховик має право вимагати у Страхувальника/Застрахованої особи чи третьої особи, що понесла витрати за Застраховану особу, інші документи, які необхідні для визначення обставин, характеру, причин настання Страхового випадку та розміру понесених у зв’язку з цим витрат.

10. Порядок та умови страхової виплати
10.1. Страхова виплата здійснюється Страховиком у межах страхової суми, зазначеної в Договорі страхування. Страхова виплата не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнала Застрахована особа.
10.2. За настання страхового випадку Страховик відшкодовує витрати:
10.2.1. У разі лікування, оплаченого Страхувальником/Застрахованою особою особисто за згодою Страховика, медичні витрати, пов’язані із страховим випадком, відшкодовуються Страховиком безпосередньо Страхувальнику/Застрахованій особі тільки після подання ним Страховику письмової заяви та всіх необхідних документів, пов’язаних зі страховим випадком, зазначених в п.9 Договору страхування.
10.2.2. Виплата відшкодування здійснюється у національній валюті України за курсом Національного банку України на дату підписання страхового акту Страховиком, за умови, що різниця курсу національної валюти на день підписання страхового акту та на дату настання страхового випадку складає менше 10% від курсу Національного банку України на дату страхового випадку. Якщо різниця курсу складає більше 10%, виплата відшкодування здійснюється у національній валюті України за курсом Національного банку України на дату настання страхового випадку.
10.2.3. Виплата відшкодування здійснюється уповноваженим представником Страховика (Асистуючою компанією) на рахунок медичної установи, що надала послуги Страхувальнику/Застрахованій особі.
10.2.4. Виплата відшкодування здійснюється третій особі чи закладу, що оплатили витрати на лікування та/чи репатріацію тіла Застрахованої особи.
10.3. У випадку, коли в наданому рахунку за лікування або репатріацію сума витрат перевищує страхову суму, вказану в Договорі страхування, Страховик у першу чергу сплачує витрати на лікування, а у випадку смерті Застрахованої особи — витрати на перевезення тіла померлого до країни постійного проживання.
10.4. Страховик здійснює страхову виплату незалежно від того, чи передбачені які-небудь соціальні виплати Застрахованій особі у результаті страхового випадку.

11. Причини відмови у страховій виплаті
11.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
11.1.1. Навмисні дії (бездіяльність) Страхувальника/Застрахованої особи, спрямовані на настання Страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
11.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином/Застрахованою особою умисного злочину та/чи протиправних дій, що призвели до Страхового випадку.
11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей/документів про предмет договору страхування та/або про факт настання Страхового випадку.
11.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання Страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
11.1.5. Відмова Застрахованої особи від виконання розпоряджень Асистуючої та/чи Страхової компанії.
11.1.6. Дії Застрахованої особи на свій розсуд без попередньої згоди Страховика або Асистуючої компанії.
11.1.7. Ненадання або несвоєчасне надання Застрахованою особою документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір понесених витрат.
11.1.8. Випадки, коли Застрахована особа не дала лікарю Страховика можливості провести медичний огляд.
11.1.9. Випадки, коли при укладанні Договору страхування Застрахована особа не повідомила у письмовій формі Страховика про всі відомі їй обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику.
11.1.10. Випадки, коли Застрахована особа не повідомила Страховика про зміни страхового ризику в період дії Договору страхування.
11.1.11. Випадки, коли Застрахована особа одержала відшкодування збитку від особи, винної у заподіянні цього збитку та/чи іншої фізичної чи юридичної особи.
11.1.12. Випадки, що зазначені в п. 7 цього Договору.
11.1.13. інші випадки, передбачені законодавством України.
11.2. Страховик звільняється від здійснення страхової виплати, якщо Страхувальник (Застрахована особа) не виконав вимоги цього Договору страхування.

12. Термін прийняття рішення про страхову виплату або відмову у такій виплаті
12.1. Страховик приймає рішення про здійснення страхової виплати протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту надання усіх документів, оформлених належним чином, при цьому Страховик має право відстрочити страхову виплату на термін надходження документів або відповіді Страхувальника на запит Страховика, який не може перевищувати дванадцять місяців.
12.2. Страховик здійснює страхову виплату протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту прийняття рішення про сплату.
12.3. Рішення про відмову у страховій виплаті надсилається Страхувальнику/Застрахованій особі не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту прийняття такого рішення.

13. Зміна умов та припинення дії Договору страхування
13.1. Зміни умов Договору страхування здійснюються за згодою Страхувальника і Страховика на підставі письмової заяви однієї з Сторін протягом 5 (п'яти) робочих днів, до початку терміну дії Договору страхування.
13.2. Якщо будь-яка з Сторін не погоджується на внесення змін у Договір страхування, у п'ятиденний термін вирішується питання про продовження дії Договору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії.
13.3. Дія Договору страхування припиняється та Договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
13.3.1. Закінчення терміну його дії.
13.3.2. Виконання Страховиком зобов'язань передбачених Договором страхування перед Страхувальником у повному обсязі.
13.3.3. Несплати Страхувальником Страхових платежів у встановлені Договором терміни.
13.3.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України „Про страхування”.
13.3.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
13.3.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
13.3.7. Повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання в момент перетину нею державного кордону згаданої країни.
13.3.8. В інших випадках, передбачених законодавством України.
13.4. Дію Договору страхування може бути дотерміново припинено за вимогою Страхувальника або Страховика.
13.5. У разі дотермінового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи (30%), визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
13.6. У разі дотермінового припинення Договору страхування за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи (30%), визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум, що були здійснені за цим Договором страхування.
13.7. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дотермінового припинення Договору страхування.

14. Права та обов'язки Сторін
14.1. Страховик зобов'язаний:
14.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
14.1.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати Страхувальнику.
14.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Договором термін.
14.1.4. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.
14.2. Страховик має право:
14.2.1. За власний рахунок здійснити медичне обстеження Застрахованої особи у своїх інтересах, а в разі смерті Застрахованої особи — провести посмертне обстеження.
14.2.2. Отримати оригінали документів, що свідчать про настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, та розмір збитків.
14.2.3. У складних випадках відкласти сплату витрат, що передбачені Договором страхування, до повернення Застрахованої особи в країну постійного проживання.
14.3. Страхувальник зобов'язаний:
14.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
14.3.2. При укладенні Договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
14.3.3. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього предмета договору страхування.
14.3.4. Вживати заходів, щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
14.3.5. При настанні випадку, який може бути кваліфіковано як страховий, повідомити Страховика в терміни, що передбачені пунктом 8.1. цього Договору.
14.3.6. Виконати вимоги Страховика, які стосуються конкретного страхового випадку.
14.3.7. Не перешкоджати лікарям, на вимогу Страховика, розкрити йому лікарську таємницю для встановлення правомірності виплати страхового відшкодування.
14.4. Страхувальник має право:
14.4.1. Одержати страхову виплату на умовах цього Договору, якщо витрати, обумовлені Договором страхування, здійснювались ним самостійно.
14.4.2. У разі визнання, за рішенням суду, Страхувальника (Застрахованої особи) недієздатним, його права і обов'язки переходять до його опікуна.
14.4.3. У разі смерті Страхувальника — фізичної особи, що уклав Договір страхування на користь Застрахованих осіб, його права і обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до інших осіб, на яких відповідно до діючого законодавства покладено обов'язки з охорони прав і законних інтересів Застрахованих осіб.

15. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
15.1. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення сплати платежу.

16. Особливі умови
16.1. До конкретного Договору страхування за взаємною згодою Сторін можуть бути включені особливі умови страхування, які не суперечать законодавству України та Правилам страхування.
16.2. У випадку розбіжності трактувань української та англійської версії цього Договору, пріоритетним вважається українська версія Договору.

17. Порядок вирішення спорів
17.1. Суперечки, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Всі питання, що не обумовлені Договором страхування, регулюються Правилами страхування медичних витрат.
17.2. У випадку не вирішення суперечок, що виникли, вони вирішуються в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

18. Форс-мажор

18.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов Договору страхування, якщо таке невиконання є наслідком причин, що знаходяться поза межами контролю Сторони, яка їх виконує, і віднесених до обставин форс-мажору, як-то: повінь, землетрус, стихійні лиха або інші події. Якщо форс-мажор триває більше трьох місяців, то будь-яка зі Сторін може припинити дію цього Договору. При цьому Сторона, в якої наступили форс-мажорні обставини повинна надати іншій стороні письмове підтвердження факту настання такого випадку (довідка з Торгово-промислової Палати України).

Умови страхування за Правилами добровільного страхування від нещасних випадків

19. «Загальні положення» — передбачено пп.. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 цього Договору.

20. Предмет договору страхування
20.1. Майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника (Застрахованої особи) під час перебування Застрахованої особи за кордоном протягом терміну дії Договору страхування.

21. Страховий випадок
21.1. Нещасний випадок, що призвів до:
21.1.1. Тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою.
21.1.2. Загибелі Застрахованої особи чи отримання нею тілесного ушкодження із смертельним наслідком.
21.2. Нещасний випадок - раптова, несподівана, короткочасна, незалежна від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулася і внаслідок якої настав розлад здоров’я [травматичне ушкодження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами, хімічними речовинами (промисловими або побутовими), недоброякісними харчовими продуктами, за винятком харчової токсикоінфекції, сальмонельозу, дизентерії, ліками; тепловий удар, опіки, обмороження, ураження електричним струмом та блискавкою, розриви, поранення органів або їх вилучення внаслідок неправильних медичних маніпуляцій] Застрахованої особи або її смерть.

22. «Термін та місце дії Договору страхування» — передбачено пп. 4.1.-4.4. розділу 4 цього Договору, «Порядок сплати страхової премії» - передбачено п. 5.2. цього Договору.

23. Порядок визначення розмірів страхових виплат
23.1. Страховик зобов’язується виплатити:
23.1.1. У випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку - 100% страхової суми, зазначеної в цьому Договорі страхування.
23.1.2. У випадку тимчасової втрати працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасних випадків страхові виплати здійснюються відповідно до розрахунків, що наведено у Таблиці Додатку №2 до Правил добровільного страхування від нещасного випадку.
23.2. Загальна сума страхових виплат щодо кожної Застрахованої особи за одним або декількома страховими випадками не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі страхування.

24. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків
24.1. Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач, спадкоємець) повинен надати Страховику наступні документи:
 • оригінал Договору страхування;
 • заява на страхову виплату;
 • довідка медичного закладу щодо амбулаторного/стаціонарного лікування;
 • лікарняний листок;
 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу Застрахованого (Вигодонабувача, спадкоємця);
 • ідентифікаційний код;
 • документ, що посвідчує право на спадщину (для спадкоємця);
 • свідоцтво про смерть Застрахованої особи (у випадку смерті);
 • інші документи, які дають змогу визначити характер та обставини настання страхового випадку.
24.2. У разі страхування нерезидентів України можливе надання інших документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, і визнаються дійсними в країні проживання.

25. Винятки із страхових випадків і обмеження страхування
25.1. Страховими випадками не вважаються випадки, якщо вони сталися внаслідок:
25.1.1. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
25.1.2. Керування Застрахованою особою будь-яким транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, а також у зв’язку з тим, що Застрахована особа передала транспортний засіб в керування особі, яка перебувала у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або яка не має прав водія відповідної категорії.
25.1.3. Отруєння наркотичними або токсичними речовинами, алкоголем та його сурогатами, за винятком випадків, коли застосування Застрахованою особою зазначених речовин було пов’язане з протиправними діями третіх осіб.
25.1.4. Навмисного заподіяння Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень.
25.1.5. Дій у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.
25.1.6. Самолікування.
25.1.7. Недотримання правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, правил дорожнього руху (а саме, ДТП, що пов’язані з проїздом на заборонене світло світлофору або жест регулювальника; з виїздом на залізничний переїзд на заборонений сигнал або при наближенні поїзда до переїзду; з перевищенням припустимого ліміту швидкості більше ніж на 40 км/год; ДТП, що пов’язані з виїздом транспортного засобу на зустрічну смугу руху, а також залишення місця ДТП; відсутність у водія прав на експлуатацію транспортного засобу).
25.1.8. Самогубства або спроби самогубства, за винятком випадків, коли Застраховану особу було доведено до такого стану протиправними діями третіх осіб.
25.2. Страховик не несе відповідальності при настанні страхових випадків, що сталися внаслідок:
25.2.1. Надзвичайних, військових, особливих станів, оголошених органами влади у встановленому законом порядку, громадянської війни, громадянських заворушень, заколотів та страйків.
25.2.2. Впливу ядерної енергії.
25.3. До нещасних випадків не відносяться захворювання, за винятком кліщового енцефаліту (кліщового енцефаломієліту), сказу та правцю.

26. Права та обов’язки Сторін
26.1. Страхувальник має право:
26.1.1. Вносити зміни у Договір страхування за погодженням із Страховиком.
26.1.2. Дотерміново припинити дію Договору страхування відповідно до п. 30 цього Договору.
26.1.3. Вимагати від Страховика виконання умов Договору страхування.
26.1.4. Вимагати від Страховика письмового обґрунтування причин відмови у страховій виплаті.
26.2. «Страхувальник зобов’язаний» передбачено п. 14.3. цього Договору.
26.3. Страховик має право:
26.3.1. Робити запити до компетентних органів щодо отримання відповідних документів та інформації, які підтверджують факт та причину настання страхового випадку, а також відстрочити страхову виплату до з’ясування обставин настання страхового випадку на термін надходження таких документів, який не може перевищувати 6 (шість) місяців;
26.3.2. Відмовити у страховій виплаті згідно з розділом 29 цього Договору.
26.3.3. Дотерміново припинити дію Договору страхування згідно з розділом 30 цього Договору.
26.4. «Страховик зобов’язаний» — передбачено п. 14.1. цього Договору.

27. «Дії Страхувальника (Застрахованої особи) у разі настання страхового випадку» — передбачено розділом 8 цього Договору.

28. Термін прийняття рішення про здійснення страхової виплати або відмову у такій виплаті
28.1. Рішення про страхову виплату приймається Страховиком з дня отримання усіх необхідних документів протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.
28.2. Сплата страхової виплати здійснюється Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про сплату.
28.3. Про відмову у страховій виплаті Страховик повідомляє Страхувальника/Вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про відмову.

29. Причини відмови у страховій виплаті
29.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат є:
29.1.1. Нещасний випадок, що стався за територією дії Договору страхування.
29.1.2. Нещасний випадок, про який не було заявлено на протязі 31 (тридцяти однієї) доби з моменту повернення Застрахованої особи в країну постійного місця проживання у випадку звернення в медичний заклад без узгодження з Асистуючою компанією.
29.1.3. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, що спрямовані на настання Страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
29.1.4. Створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
29.1.5. Ненадання необхідних документів, що підтверджують причину та обставини настання нещасного випадку.
29.1.6. Випадки, що зазначені в п. 25 цього Договору.
29.1.7. Інші випадки, що передбачені законодавством України.

30. «Умови припинення дії Договору страхування» — передбачено розділом 13 цього Договору.

31. «Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору» -— передбачено розділом 15 цього Договору.

32. Порядок вирішення спорів
32.1. Суперечки, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Всі питання, що не обумовлені Договором страхування, регулюються Правилами добровільного страхування від нещасних випадків.
32.2. У випадку не вирішення суперечок, що виникли, вони вирішуються в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

33. «Форс-мажор» — передбачено розділом 18 цього Договору.